Ban lãnh đạo công ty gồm 4 người:

 

1. Ông Nguyễn Trọng Khải - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

 

2. Ông Bùi Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc

 

3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc

 

4. Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Tổng Giám đốc