Ban lãnh đạo công ty gồm 4 người:

 

1. Ông Nguyễn Trọng Khải - Chủ tịch HĐQT

 

2. Ông Vũ Thành Phong - Tổng giám đốc

 

3. Ông Lưu Quang Bôn - Phó tổng giám đốc

 

4. Ông Nguyễn Viết Bình - Phó Tổng giám đốc

 

5. Ông Bùi Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc

 

6. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc

 

7. Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Tổng Giám đốc