Ban lãnh đạo công ty gồm 4 người


1. Ông Vũ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT


2. Ông Lê Đức Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc


3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc


4. Ông Trịnh Huy Thính - Phó Giám đốc