Ban lãnh đạo công ty gồm 4 người:

 

1. Ông Nguyễn Trọng Khải - Chủ tịch HĐQT

 

2. Ông Vũ Thành Phong - Tổng giám đốc

 

3. Ông Nguyễn Viết Bình - Phó Tổng giám đốc

 

4. Ông Bùi Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc

 

5. Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Tổng Giám đốc