product_1516413794(1).jpg

Cọc tròn dự ứng lực

coc vuong.jpg

Cọc vuông BTCT

DSC0032_636252568341503567_HasThumb.JPG

Cọc ống BTCT

cong-hop-2.jpg

Cống hộp

tải xuống.jpg

Cấu kiện bê tông đúc sẵn 
 bê tông thương phẩm

dsc-0138-medium-cbee1e7b-84ad-4910-a502-7e1ffb67f1e3.jpg

Cột điện ly tâm