A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Công ty Cổ phần Tập đoàn 202

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn 202.

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 202 về việc thống nhất các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty được gửi đến Công ty cổ phần Tập đoàn 202 tại Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2020.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những nội dung xin ý kiến các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 202 bằng văn bản, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư điện tử